Griffie

Ons team ondersteunt de Griffie, de raadsgriffier en de secretaris van de rekenkamercommissie. De Griffie is de schakel tussen de gemeenteraad, het college, de gemeentesecretaris en de ambtelijke organisatie. De Griffie ondersteunt de gemeenteraad, zorgt voor de organisatie van de vergaderingen en geeft informatie aan raadsleden. Daarnaast adviseert de Griffie de raadsleden over het indienen van moties, amendementen, vragen en initiatiefvoorstellen.

Onze kernwaarden

icoon weendbaar

Wendbaar

We zijn wendbaar en sluiten aan op de behoefte van de ander.

verbinden icoon

Verbindend

We verbinden ons met collega’s, inwoners, ondernemers, partners in de gemeente en de regio.

idee icoon

Vernieuwend

We vernieuwen door samen te verlangen, verkennen, experimenteren en vorm te geven.

leren icoon

Actief leren

We leren door te experimenteren met vertrouwen in onze eigen kracht en samen met anderen.

Kwaliteit icoon

Verantwoordelijk

We voelen ons individueel en als team verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons werk.